ผู้ที่ชอบทำบุญ ใส่บาตร มาดูข้อปฏิบัติในการใส่บาตรกัน ว่าควรทำอย่างไรบ้าง

  257
  Loading...

  เมื่อตั้งใจอุทิศเป็นการส่วนรวมแลว จะอุทิศส่วนบุญ เฉพาะเจาะจงผูใดผูหนึ่งต่อก็ได

  โดยระบุชื่อบุคคล นั้นลงไปใหชัดเจน เมื่อพระภิกษุรูปที่สองรับว่า “สัพพีติโย ” แลว พระ

  ภิกษุสงฆ์ตั้งหมดจะอนุโมทนา ผูกรวดนั้าจะหยุด กรวด เทนั้าลงตั้งหมด แลวประนมมอตั้งใจรับพร

  ชื่งพระภิกษุสงฆ์กำล้งใหต่อไป ขณะที่พระภิกษุสงฆ์กำลงสวดอนุโมทนาอยู่นั้น

  เจา ภาพหรัอประธานในพธไม่ลุกไปทำธุรก็จอย่างอื่น กลางคัน ควรนั้งรับพรไปจนกว่าจะจบ

  เพราะเวลา นั้นเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์กำล้งประสทธประสาท พรแก่เจาภาพ

  Loading...

  เมื่อพระภิกษุสงฆอนุโมทนาจบ จงกราบหรัอไหว พระภิกษุสงฆ์อกครั้งหนึ่ง

  แลวนำนั้าที่กรวดนั้นไป เทที่พนดินรดคันไม หรัอเทที่พนหญาภายนอกคัว

  อาคาร บานเรัอน เที่อฝากไวคับแม่พระธรณดาม คดิแต่โบราณ

  การกรวดนั้าพงกระทำเมื่อไดบ่าเพญกุศลหรัอความดิ อย่างใดอย่างหนึ่งแลว

  เช่น ทำบุญใส่บาดร ทวาย สิ่งของแต่พระภิกษุสงฆ หรอใหทานแก่คนยากจน

  หรัอเสืยสละป็จจ้ยก่อสรัางสาธารณประโยชน์ อย่าง อื่นแลว แมจะไม่มพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาต่อหนำ

  Loading...