ศาสนาที่บังเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในโลกนี้ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์

  276
  Loading...

  พระองค์ทรงชึ๋ให้เห็นว่า ทุกข์ประจำชีวิตมนุษย์นั้น แบ่ง เป็น ๓ ประเภท ไดแก่

  ทุกข์จากการดำรงชีวิต เซ่น ทุกข์จากสภาพดีนฟ้า อากาศ’ใม่เอออำนวย ทุกข์จากสขภาพร่างกายทรุดโทรม ทุกข์จากการแสวงหาปัจจัย๔มาเลี้ยงซ่ว่ดไม่เพยงพอ เป็นต้น

  ทุกข์จากการอยู่ร่วมก้น เซ่น ทุกข์จากการกระทบ กระทั่ง ทุกข์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ทุกข์จากการแก่ง แย่งชิงดี ทุกข์จากการถูกคดโกง เป็นต้น

  ทุกข์จากอำนาจกิเลส เซ่น ทุกข์จากความเห็นแก่ไต้ ทุกข์จากความเคียดแคนอาฆาต ทุกข์จากความล่มหลง มัวเมาอบายมุข ทุกข์จากความน้อยเนอดาใจ ทุกข์จากความ อิจฉาริษยา เป็นต้น

  ทุกข์ทั่ง ๓ ประเภทนี้ ไต้ตามราวีชิริตมนุษย์อย่างชนิด ไม่เลิกราอยู่ทุกลมหายใจเข์าออก หากพระทุทธองคีไม่ทรง

  สอนคนทั่งโลกนี้ให้รู้ความจริงเรี่องทุกข์ และไม่เคยวเข็ญให้ ต้บทุกข์ ชีวิตของคนทั่งโลกนี้ ก็จะม่แต่ความทุกข์ทับทวี

  Loading...

  คน ทั่งโลกนี้ก็มีแด่จะจับอารุธเข์าเข่นฆ่าก้นให้ตาย โลกก็จะลุก เป็นไฟ และถูกเผาไหม่ให้เป็นจุลด้วย!!เมือมนุษย์ต้วยก้น เท่านั้น

  ทรงจำแนกบุคคลให้เห็นซัด

  พระองค์ทรงชี๋ให้เห็นซัดว่า บุคคลในโลกนี้มิไต้มองเห็น ชีวิตตามความเป็นจริงทุกคน

  Loading...