เครื่องไทยธรรม คือ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ ได้แก่

297
Loading...

ไทยธรรม คีอ วัตถสิ่ง’ของด่าง ๆที่สมควรถวายพระภิกษ สงฆ์เพื่อไว้บริโภคไชสอยโดยไม่ขัดแก่พระริน้ย ปกดหมายถึง ปัจจัย ๔ กล่าวคีอ เป็นเครื่องเลี้ยงชวด ๔ อย่างได้แก่

1 จีวร ไขันุ่งห่ม เพื่อก้นความหนาวร้อนและเหลีอบยุง ทั้ง,โขัปกป็ดสิ่งที่นำละอายด้วย

2 บีณฑบาต ใขับริโภค เพื่อบรรเทาความห่วกระหาย ให่มีกำลังพอที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป

3. เสนาสนะ ใขัอย่อาค้ย เพื่อปัองก้นความหนาวร้อน และเหลือบยุงตลอดจนความแปรปรวนของฤดูกาล ทั้งไชเป็นที่พักผ่อนด้วย

4. ดิลาน๓สัซไซรักษาโรค เพื่อป้องก้นรักษาทุกขเวทนา ที่เก่ดขนจากความเจีบไขัมาเบียดเบียน

นอกจากนี้ย้งหมายรวมนงสิงของที่น้บเนื่องในปัจจัย ๔ ด้วย ได้แก,

Loading...

1. เครื่องนุ่งห่มทุกขนดที่ฑำจากผ่า มีสีสันไม่ฉูดฉาด บาดตาไม่หรูหราหริอมีราคาลงเกินไป

2. อาหาร เครื่องขบฉัน ทั้งของหวาน ของคาว ตลอด จนเครื่องดื่มนานาชนิด ยกเว้นเครื่องดองของเมา เช่นสุรา เมรัย และยาเสพติดโห่โทษทุกชนิด

3. เครื่องอปกรณ์ที่อย่อาด้ย ตลอดจนเครื่องไซโม้สอย ที่จำเป็นต่างๆ ได้แก่ ดู้ เติยง โต๊ะ เก้าลี้ที่นอน เสื่อ หมอน ม้ง พรม ดอกไม้ ธปเทียน และปัจจัย

(เงน) รวมถึงเครื่องชำระสัางร่างกายและเครื่องนุ่งห่มไห่ สะอาดถูกสุขลักษณะ เช่น สบู่ถูต้ว แปรงสีฟัน กระดาษเช็ดปาก ผง’ชักฟอก เป็นด้น

๔. ยารักษาโรค และเครื่องบำบ้ดความป่วยไขัทุกชนิด ตลอดจนเภส้ช ๕ คือ เนยไส เนยขัน นํ้าม้น นาผง นํ้าอ้อย (นาตาล)

Loading...