ชาวต่างชาติหากมีใจศรัทธาเข้าสู่กาสาวพัสตร์ ถึงเเม้ในที่นั้นไม่มีโบสถ์ ก็บวชให้ได้

154
Loading...

หากกุลบุตรผู้ใดมีจิตศรัทธา อยากบวชในพระพุทธศาสนา ถึงเเม้จะเป็นพื้นที่ ที่พระพุทธศาสนายังไม่มีการก่อสร้างศาสนาสถานใน
พื้นที่ชนบท เช่น ศรีลังกา , บังคลาเทศ , อินเดีย , พม่า , เเม็กซิโก , สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ , เยอรมัน ซึ่งประเทศเหล่านี้ก็มี
ผู้คนบางกลุ่มให้ความสนใจกับพุทธศาสนา

ทางคณะภิกษุสงฆ์จึงสร้าง เขตเสมาชั่วคราว สำหรับอุปสมบทภิกษุ
เขตเสมา..คือการกำหนดเขตเพื่อทำสังฆกรรม(สังฆกรรมมีหลายประเภท – ดูในพรวินัยมุขเล่มที่ 2.)
ของพระสงฆ์..โดยกำหนดโดยพระภิกษุ 5 รูปขึ้นไป เพื่อได้กำหนดว่า ที่ตรงนี้ จุดนี้มีต้นไม้ใหญ่
ก้อนหินใหญ่ที่บุคคบเดียวไม่สามารถยกได้ มาเป็นเขต (ลูกนิมิต -เครื่องหมาย)เป็นสถานที่สำหรับทำสังฆกรรม
เช่นการอุปสมบท การลงโทษผู้ดื้นรั้น ฟัง ทบทวนพระวินัย(ปาฏิโมกข์)

ทุก ๆ กึ่งเดือน(๑๕ วัน) เข้าพรรษาออกพรรษา เป็นต้น…เดิม ๆ ก็อาศัยร่มไม้เป็นที่ประกอบกิจวัตร..บางสังฆกรรม
มีชาวบ้านร่วมด้วย เช่นบรรพชา/อุปสมบท.เห็นคณะสงฆ์ร้อน หรือเปียกปอน..จึงทำเพิงเพื่อป้องกัน แดด/ฝน..
ต่อมาชาวบ้านเริ่มพัฒนาฝาพนัง..แล้ววัฒนาการจนมาเป็น #พระอุโบสถ์ ตามที่เราเห็น..กุฏิ วิหารก็เช่นเดียวกัน…

พุทธบริษัทรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์
สร้างเขตเสมา เเห่งเเรกในดินเเดนเเอฟริกา  เพื่ออุปสมบทให้เเก่กุลบุตรผู้มีจิตออกบวช
เพื่อเผยเเพร่เเละดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลก


อพัทธสีมานี้กำหนดไว้มี 4 อย่างเช่นกัน
1.คามสีมาหรือนิคมสีมา เป็นการกำหนดเขตบ้านหรือนิคมที่ภิกษุอาศัยอยู่

2.สัตตัพภันตรสีมา ทรงแสดงไว้แม้แก่ภิกษุผู้มักอยู่ป่า ด้วยการกำหนดเขตแห่งความสามัคคีขึ้นในป่าอันหาคนตั้งบ้านเรือนมิได้ โดยวัดจากที่สุดแนวแห่งสงฆ์ออกไปด้านละ 7 อัพภันดรโดยรอบ อัพภันดรหนึ่งมี 7 วา 7 อัพภันดรเป็น 49 วา

3.อุทกุกเขปสีมา เป็นการกำหนดเขตแห่งสามัคคีชั่ววักน้ำสาดแห่งคนมีอายุ คือบุรุษผู้มีกำลังปานกลางสาดไปไม่ถึงสีมานั้น เมื่อจะทำสังฆกรรมครั้งหนึ่งก็ทำพิธีสวดสมมติครั้งหนึ่ง โดยกำหนดเอาเวลาที่สงฆ์นั่งหัตถบาสอยู่เท่านั้น พอลุกจากที่หรือละหัตถบาสก็เป็นอันสิ้นสุดเขตสีมานั้น จะใช้ใหม่ก็ต้องสมมติขึ้นใหม่ เขตแดนที่กำหนดไว้บนน้ำจะต้องมีน้ำไหลผ่านได้ตลอด อย่างเช่นแม่น้ำและที่เป็นทะเล โดยกำหนดเขตเริ่มต้นของสีมาให้กำหนดชายฝั่งที่น้ำงวดสุดในแต่ละวัน ถ้าเป็นชาตสระต้องเป็นสระที่ผู้หนึ่งผู้ใดมิได้ขุดทำไว้ เป็นสระที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เต็มไปด้วยน้ำที่มารอบด้าน

Loading...

4.สีมาสังกระ ตามคัมภีร์มหาวรรคนับรวมอยู่ด้วย เป็นสีมาที่คาบเกี่ยวกัน เช่นสมมติสีมาใหม่คาบเกี่ยวกับสีมาเดิม แต่สงฆ์ไม่รู้ว่าเป็นสีมาเดิม ทั้งไม่ได้ทำการสวดถอนก่อน สีมาใหม่ที่สมมติขึ้นนั้นย่อมวิบัติใช้ไม่ได้

Loading...